Stanovy EURELECTRIC (doc, 599 kB)

Stanovy a Vnitřní řád

7. prosince 1999

 

Elektroenergetická unie - EURELECTRIC, vzniklá sloučením dvou příbuzných sdružení v elektroenergetice, UNIPEDE[1] a EURELECTRIC[2], je odvětvovým sdružením zastupujícím společné zájmy evropského odvětví elektroenergetiky a rovněž připojených a přidružených subjektů z různých zemí světa.

Jejím posláním je přispívat k rozvoji a konkurenceschopnosti odvětví elektroenergetiky a podporovat úlohu elektřiny v rozvoji společnosti.

Elektroenergetická unie - EURELECTRIC, jako centrum pro otázky strategie, bude vyhledávat a zastupovat společné zájmy svých členů a poskytovat jim podporu jak nalézáním společných řešení, tak i koordinací a realizací potřebných akcí. Za tím účelem bude spolupracovat i s jinými mezinárodními sdruženími a organizacemi, při respektování jejich vlastního poslání a působnosti.

Elektroenergetická unie - EURELECTRIC je rovněž sdružením odvětví elektro-energetiky v rámci Evropské unie, reprezentujícím toto odvětví na veřejnosti, zejména vůči institucím EU a jiným mezinárodním organizacím, s cílem podporovat zájmy svých členů na politické úrovni a informovat o svých zásadách a postupech.

Zprávy publikované Elektroenergetickou unií - EURELECTRIC představují výsledky práce jejího odborného aparátu; jsou jedním z nejpřímějších způsobů rozšiřování znalostí a informací týkajících se otázek společného zájmu v celém odvětví. Jsou určeny k širokému využití nejen v odvětví elektroenergetiky, ale i mimo ně.

Nejnovější tištěný katalog publikací EURELECTRIC (s anotacemi k jednotlivým zprávám) si můžete vyžádat na adrese:

 

Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC

Documentation

66, Boulevard de l’Impératrice

BE-1000 Bruxelles

BELGIUM

Tel.:        +33 2 515 10 00

Fax:        +33 2 515 10 10

E-mail:    cpalermo@eurelectric.orghttp://www.eurelectric.org

 

Stanovy

7. prosince 1999

Stanovy Elektroenergetické unie - EURELECTRIC

(překlad originálního znění Stanov ve francouzštině)

 

Registrovaný název a sídlo

Článek 1

Tímto se zakládá mezinárodní vědecké sdružení s názvem „Elektroenergetická unie - EURELECTRIC“ („Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC“). Sdružení podléhá ustanovením belgického zákona z 25. října 1919 ve znění dodatku ze 6. prosince 1954.

Jeho sídlo je v Bruselu, Boulevard de l’Impératrice, 66. Sídlo může být přemístěno na základě rozhodnutí představenstva.

Předmět činnosti

 

Článek 2

Sdružení má nevýdělečný charakter a předmětem jeho vědecké činnosti je:

a)    studium všech otázek, zejména společenských, politických, technických, právních a institucionálních, vztahujících se přímo nebo nepřímo k výrobě, přenosu, rozvodu, dodávkám a spotřebě elektřiny, nebo poskytování pomoci členům Sdružení při studiu těchto otázek;

b)    shromažďování, studium a předávání informací týkajících se odvětví výroby, přenosu, rozvodu a dodávek elektřiny a účast na zpracování výhledových studií pro toto odvětví; udržování a usnadňování kontaktů mezi členy Sdružení a příslušnými mezinárodními institucemi a organizacemi;

c)    organizace setkání a seminářů;

d)    zřizování, koordinace a materiální podpora odborného aparátu sdružujícího specialisty z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a dodávek elektřiny.

Za tímto účelem může vykonávat jakoukoliv činnost umožňující přímo nebo nepřímo dosáhnout splnění uvedených úkolů.


Členové

Článek 3

Členy Sdružení se mohou stát pouze právnické osoby zřízené podle práva a zvyklostí země svého původu a splňující podmínky pro zařazení do jedné z těchto kategorií:

 • řádní členové
 • asociovaní členové.

Řádným členem je sdružení podniků určité země nebo podobný reprezentativní orgán zastupující všechny větší elektroenergetické podniky nebo sdružení takových podniků, a to v evropské zemi OECD, členské zemi Evropské unie nebo kandidátské zemi Evropské unie.

Asociovaným členem je sdružení podniků, podobný reprezentativní orgán nebo samostatný elektroenergetický podnik patřící do jedné z následujících podskupin definovaných ve vnitřním řádu:

 • připojení členové ze zemí Evropy a oblasti Středozemního moře
 • připojení mezinárodní členové
 • přidružení členové.

Asociovaní členové se účastní činnosti odborného aparátu Sdružení v souladu s ustanoveními vnitřního řádu. Asociovaní členové nemají hlasovací právo. Neúčastní se valných hromad a zasedání představenstva, kromě případů přesně definovaných vnitřním řádem.

Žádost o členství je třeba zaslat generálnímu sekretáři Sdružení. Žádost pak posoudí představenstvo a rozhodne o jejím vyřízení, přičemž případné zamítnutí nemusí zdůvodňovat.

Kterýkoliv člen může ze Sdružení vystoupit, po písemném oznámení generálnímu sekretáři šest měsíců předem.

Kterýkoliv člen může být ze Sdružení z oprávněných důvodů vyloučen na základě rozhodnutí představenstva. Toto rozhodnutí může být přijato až po vyslechnutí obhajoby uvedeného člena, který sám se hlasování nezúčastní a jeho přítomnost se nezahrnuje do sčítání hlasů.

K rozhodnutí o přijetí za člena nebo o jeho vyloučení je nutná dvoutřetinová většina hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Aby bylo rozhodnutí platné, musí být přítomny nebo zastoupeny nejméně dvě třetiny členů.

Členové po ukončení svého členství ztrácejí veškeré nároky na aktiva Sdružení; stanovený členský příspěvek na období, během kterého nabylo platnosti rozhodnutí o vystoupení nebo vyloučení, zůstává v platnosti a není možno jej vrátit v plné ani částečné výši.


Členské příspěvky

Článek 4

Všichni členové přispívají do rozpočtu Sdružení prostřednictvím ročního členského příspěvku, vypočítaného podle pravidel a kritérií stanovených vnitřním řádem.

 

Valná hromada

Článek 5

Valná hromada má plné moci umožňující plnit poslání Sdružení. Do její kompetence patří zejména schvalování rozpočtu a účetní závěrky, změny stanov a zrušení Sdružení.

Valnou hromadu tvoří delegáti všech řádných členů.

Schází se minimálně jednou za rok, do šesti měsíců po ukončení účetního roku; datum, hodina a místo konání jsou stanoveny v pozvánce rozeslané generálním sekretářem. Mimořádná valná hromada může být rovněž svolána na žádost prezidenta Sdružení nebo na písemnou žádost tří řádných členů představujících společně alespoň 15 % celkového počtu hlasů, zaslanou generálnímu sekretáři. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději čtrnáct dní předem, spolu s podrobným programem.

Počet hlasů každého člena je určen v závislosti na výši jeho členského příspěvku do rozpočtu Sdružení. Pokud není stanoveno jinak, je valná hromada usnášeníschopná, jestliže je přítomna nebo zastoupena alespoň polovina řádných členů představující rovněž nejméně polovinu hlasů. S výjimkou zvláštních pravidel stanovených těmito stanovami jsou usnesení přijímána většinou hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů. Jestliže jedna země má několik řádných členů, mají a uplatňují tito členové společný počet hlasů stanovený podle výše příspěvku jejich země do rozpočtu Sdružení. Při počítání kvóra a sčítání hlasů jsou tedy považováni za jednoho řádného člena.

Valné hromadě předsedá prezident Sdružení. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje viceprezident. Valné hromady se účastní generální sekretář, nemá však hlasovací právo.

Záznamy o jednání valné hromady jsou zapsány v protokolu podepsaném generálním sekretářem a členy Sdružení, kteří o podepsání projeví zájem. Protokol je uložen v sídle Sdružení, kde do něj členové mohou nahlížet a obdržet výpisy z něj.


Představenstvo

Článek 6

Představenstvo je řídícím orgánem Sdružení.

Má veškeré řídící a administrativní pravomoci s výjimkou záležitostí, které jsou v kompetenci valné hromady. Běžnou řídící agendu může přenést na generálního sekretáře nebo na kterýkoliv interní orgán Sdružení.

 

Článek 7

Představenstvo se skládá z reprezentantů, po jednom z každé země, jmenovaných řádným členem/ řádnými členy příslušné země, a z generálního sekretáře, který nemá hlasovací právo.

Představenstvo volí prezidenta Sdružení a viceprezidenta z řad svých členů. Generálního sekretáře jmenuje představenstvo na návrh prezidenta.

Představenstvu předsedá prezident. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje viceprezident.

Členové představenstva jsou jmenováni na tříleté období. Mohou být jmenováni na další funkční období, bez omezení počtu funkčních období. Mohou být kdykoliv odvoláni řádným členem/ řádnými členy, kterého/které reprezentují.

V případě odstoupení některého člena představenstva jmenuje řádný člen/ řádní členové z příslušné země jeho nástupce. Jmenováním nástupce končí mandát předchůdce.

 

Článek 8

Představenstvo se schází podle potřeby, jak to vyžaduje řádné fungování Sdružení, a to z iniciativy prezidenta nebo na žádost třetiny svých členů. Pozvánku spolu s podrobným programem jednání rozesílá generální sekretář nejméně deset dnů předem, s výjimkou naléhavých případů.

Počet hlasů každého člena představenstva závisí na výši příspěvku jeho země do rozpočtu Sdružení. Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nebo zastoupena alespoň polovina jeho členů představující rovněž nejméně polovinu hlasů. Usnesení jsou přijímána většinou hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Při rovnosti hlasů má předsedající rozhodující hlas.

Záznamy o jednání představenstva jsou zapsány v protokolu podepsaném generálním sekretářem a členy představenstva, kteří o podepsání projeví zájem. Protokol je uložen v sídle Sdružení, kde do něj členové Sdružení mohou nahlížet a obdržet výpisy z něj.


Článek 9

Všechny závazné dokumenty Sdružení, s výjimkou případů udělení zvláštní plné moci a delegování běžné řídící agendy, podepisuje prezident. Prezident nemusí prokazovat své pravomoci třetím osobám.

Právní spory, v nichž je Sdružení stranou žalující nebo žalovanou, jsou zahajovány a vedeny představenstvem reprezentovaným prezidentem.

 

Vnitřní řád

Článek 10

Tyto stanovy doplňuje vnitřní řád schválený představenstvem. Představenstvo je oprávněno vnitřní řád schvalovat a pozměňovat.

 

Rozpočet a účetní závěrka

Článek 11

Účetní rok končí vždy 31. prosince.

Představenstvo předkládá každoročně účetní závěrku za uplynulý rok valné hromadě ke schválení.

 

Změny stanov

Článek 12

Tyto stanovy mohou být změněny na návrh představenstva schválený rozhodnutím valné hromady.

Pro platné rozhodnutí valné hromady o návrhu na změnu stanov je nutná přítomnost nebo zastoupení nejméně dvou třetin z celkového počtu řádných členů. Pokud na valné hromadě svolané za účelem schválení návrhu na změnu stanov není dosaženo požadovaného kvóra, je valná hromada svolána znovu během dvou měsíců od původní valné hromady. Tato druhá valná hromada může přijmout rozhodnutí bez ohledu na počet přítomných nebo zastoupených řádných členů.

Rozhodnutí jsou přijímána dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných nebo zastoupených členů.

Změna stanov nabývá platnosti po schválení královským výnosem a zveřejněním, v souladu s belgickým zákonem z 25. října 1919.


Zrušení a rozpuštění

Článek 13

O zániku a likvidaci Sdružení rozhoduje valná hromada, za stejných podmínek jaké platí pro změny stanov.

Valná hromada jmenuje likvidátora nebo likvidátory, stanoví jejich pravomoci a určí způsob likvidace. Rozhodne rovněž o majetkovém vypořádání.

 

Všeobecná ustanovení

Článek 14

Veškeré záležitosti, které nejsou uvedeny v těchto stanovách, a zejména zveřejnění v dodatcích k Moniteur belge, budou řešeny podle ustanovení zákona zmíněného v článku 1 těchto stanov.

 

 

Vnitřní řád

7. prosince 1999

Vnitřní řád Elektroenergetické unie - EURELECTRIC

 

Článek 1: Účel vnitřního řádu

Účelem tohoto vnitřního řádu je, jak uvedeno v článku 10 stanov, upřesnění ustanovení týkajících se organizačních záležitostí. Při řešení otázek, které nejsou uvedeny ve stanovách, je třeba se řídit tímto vnitřním řádem. Ustanovení uvedená ve stanovách mají vždy vyšší platnost než vnitřní řád.

 

Článek 2: Členové

2.1      Definice

Výrazy „odvětví elektroenergetiky“, „elektroenergetická činnost“, „evropské země OECD“ a „kandidátské země“, které jsou uvedeny ve stanovách a vnitřním řádu, jsou definovány takto:

 • „Odvětvím elektroenergetiky“ se rozumí souhrn podniků provozujících elektroenergetickou činnost.
 • „Elektroenergetickou činností“ se rozumí jedna nebo několik funkcí v řetězci od výroby až po dodávku elektřiny a/nebo energetických služeb konečným spotřebitelům, kterou/které vykonává určitý podnik jako svou hlavní činnost, např. výrobce (včetně samovýrobců), obchodník, přenosová společnost, rozvodná společnost, dodavatel.
 • „Evropskou zemí OECD“ se rozumí země, která je geograficky součástí Evropy a je členem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).
 • „Kandidátskou zemí“ se rozumí země, která podala oficiální žádost o členství v EU a jejíž žádost je projednávána institucemi EU.

2.2      Řádní členové

Jestliže v některé zemi neexistuje jediné sdružení elektroenergetických podniků, o jakém se zmiňuje článek 3 stanov, může se řádným členem stát několik sdružení dané země za předpokladu, že splňují následující podmínky:

 • v představenstvu jsou zastoupena jediným reprezentantem a jediným jeho zástupcem;


 • účast na odborné činnosti vychází z principu, že každá země má právo být zastoupena jedním expertem v pracovních orgánech Sdružení, jmenovaným reprezentantem dané země v představenstvu na základě dohody mezi řádnými členy z jednotlivých zemí;
 • celkovou výši příspěvku určité země platí to sdružení dané země, kterému je tato povinnost uložena členem dané země v představenstvu.

Jestliže sdružení podniků nebo podobný reprezentativní orgán splňuje podmínky pro udělení statutu řádného člena, nemohou být ani toto sdružení/ reprezentativní orgán, ani jeho členové zařazeni do jiné kategorie členů, pokud k tomu představenstvo nedá zvláštní souhlas.

2.3      Asociovaní členové

2.3.1    Připojení členové ze zemí Evropy a oblasti Středozemního moře

Připojeným členem ze země Evropy nebo oblasti Středozemního moře je:

 • sdružení podniků nebo podobný reprezentativní orgán zastupující všechny nebo většinu podniků zabývajících se elektroenergetickou činností v evropské zemi nesplňující podmínky k tomu, aby se stala řádným členem, nebo v mimoevropské zemi ležící v oblasti Středozemního moře, nebo
 • podnik, který provozuje elektroenergetickou činnost na většině nebo celém území evropské země nesplňující podmínky k tomu, aby se stala řádným členem, nebo na většině nebo celém území mimoevropské země ležící v oblasti Středozemního moře.

Každá evropská země nebo mimoevropská země ležící v oblasti Středozemního moře může být zastoupena pouze jedním připojeným členem.

Jestliže sdružení podniků nebo podobný reprezentativní orgán nebo samostatný podnik splňuje podmínky pro udělení statutu připojeného evropského člena nebo připojeného mimoevropského člena z oblasti Středozemního moře, nemohou být ani toto sdružení/ reprezentativní orgán, ani jeho členové, ani samostatný podnik zařazeni do jiné kategorie členů, pokud k tomu představenstvo nedá zvláštní souhlas.

Připojení členové ze zemí Evropy a oblasti Středozemního moře se účastní v plném rozsahu činnosti odborného aparátu, tj. pracovních skupin, skupin ad-hoc a sítí expertů. Mohou se účastnit i práce v různých oblastech činnosti jako pozorovatelé.

2.3.2    Připojení mezinárodní členové

Připojeným mezinárodním členem je:

 • sdružení podniků nebo podobný reprezentativní orgán zastupující podniky zabývající se elektroenergetickou činností v celostátním měřítku v zemi nesplňující podmínky pro udělení statutu řádného člena, připojeného evropského člena nebo připojeného mimoevropského člena z oblasti Středozemního moře,  nebo


 • podnik, který provozuje elektroenergetickou činnost v celostátním měřítku v zemi nesplňující podmínky pro udělení statutu řádného člena, připojeného evropského člena nebo připojeného mimoevropského člena z oblasti Středozemního moře.

Každá země může být zastoupena pouze jedním připojeným mezinárodním členem.

Jestliže sdružení podniků nebo podobný reprezentativní orgán nebo samostatný podnik splňuje podmínky pro udělení statutu připojeného mezinárodního člena, nemohou být ani toto sdružení/ reprezentativní orgán, ani jeho členové, ani samostatný podnik zařazeni do jiné kategorie členů, pokud k tomu představenstvo nedá zvláštní souhlas.

Připojení mezinárodní členové se účastní v plném rozsahu činnosti odborného aparátu, tj. pracovních skupin, skupin ad-hoc a sítí expertů. Práce v různých oblastech činnosti se mohou účastnit pouze v případě, že jsou přizváni jako pozorovatelé.

2.3.3    Přidružení členové

Přidruženým členem z odvětví elektroenergetiky je:

 • elektroenergetický podnik, nebo organizace či institut, jejichž oblast činnosti nebo zájmu úzce souvisí s elektroenergetickou činností země zastoupené v Elektroenergetické unii - EURELECTRIC řádným nebo připojeným členem, který však nezastupuje daný podnik, organizaci nebo institut;
 • elektroenergetický podnik země zastoupené v Elektroenergetické unii - EURELECTRIC řádným nebo připojeným členem, pokud tento podnik byl přidruženým členem UNIPEDE.

Přidruženými členy z jiných odvětví jsou např. finanční instituce, dodavatelé zařízení a poradci, kteří sice nejsou součástí odvětví elektroenergetiky, zajímají se však o otázky týkající se elektroenergetiky.

Přidružení členové z odvětví elektroenergetiky a z jiných odvětví se neúčastní činnosti odborného aparátu. Mají přístup k všeobecným informacím a ke zprávám, a to za ceny platné pro členy Sdružení.

 

Článek 3:    Valná hromada

3.1       Podle článku 5 stanov se valná hromada svolává dopisem, dálnopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Zároveň s pozvánkou se rozesílá program a příslušné podkladové materiály (zprávy, roční závěrka, návrhy usnesení apod.). Tyto podkladové materiály se před zasedáním zasílají řádným členům Sdružení a členům představenstva. Písemné zmocnění je možno zaslat jakýmkoliv způsobem. Zmocnění musí být předloženo nejpozději při zahájení valné hromady, pro kterou bylo uděleno. Hlasování písemnou formou není přípustné. Před zahájením valné hromady rozdá sekretariát tabulku s výpočtem počtu hlasů jednotlivých řádných členů.

3.2       Platnými jsou pouze usnesení přijatá valnou hromadou k otázkám uvedeným v programu jednání. Konečná verze těchto dokumentů, schválená valnou hromadou, je pak rozeslána všem řádným členům.

 

Článek 4:    Vážené hlasování a zvláštní pravidla hlasování

4.1      Vážené hlasování

Pro sčítání hlasů, v souladu s články 5 a 8 stanov, jeden hlas odpovídá jednomu procentnímu bodu členského příspěvku do rozpočtu na daný rok zaokrouhlenému nahoru na nejbližší celý procentní bod.

4.2      Zvláštní pravidla pro hlasování o záležitostech EU

4.2.1    Při hlasování představenstva o stanoviscích nebo návrzích týkajících se záležitostí EU se členové představenstva reprezentující zemi, která není členem EU, zdrží hlasování. Nehledě na článek 8 stanov, usnesení týkající se záležitostí EU jsou přijímána na základě většiny hlasů přítomných nebo zastoupených členů EU, kromě případů blokační menšiny členů EU. Platnými jsou pouze usnesení přijatá nejméně polovinou přítomných nebo zastoupených členů EU, představujících nejméně polovinu hlasů.

4.2.2    Blokační menšina se skládá z alespoň tří členů nesouhlasících s přijetím určitého stanoviska nebo návrhu. Jestliže počet zemí EU reprezentovaných v představenstvu je vyšší než 16, blokační menšinu tvoří čtyři členové namísto tří. Zdržení se hlasování není považováno za hlas proti. V případě, že proti hlasují méně než tři členové, jsou jejich hlasy považovány za „nesouhlasné mínění“. Tito členové mají právo požadovat, aby jejich odlišné mínění bylo zaznamenáno spolu s přijatým stanoviskem nebo návrhem.

4.2.3    Pro projednávání stanovisek nebo návrhů týkajících se EU se představenstvo může sejít buď na plenárním nebo na užším zasedání o záležitostech EU.

4.2.4    V případě sporu o stanoviscích a návrzích týkajících se záležitostí EU mají přítomní nebo zastoupení členové EU právo rozhodnout.

4.2.5    V tomto vnitřním řádu jsou pojmy „záležitosti EU“, „členové EU“ a „užší zasedání o záležitostech EU“ definovány následovně:

 • „Záležitostmi EU“ se rozumí otázky týkající se činnosti a politiky institucí Evropské unie.
 • „Členem EU“ se rozumí člen představenstva reprezentující zemi, která je členským státem Evropské unie (EU).
 • „Užším zasedáním o záležitostech EU“ se rozumí zasedání představenstva věnované výhradně záležitostem EU, které umožňuje členům EU projednat otázky společného zájmu.


Článek 5:    Pravomoci představenstva

5.1       Představenstvo je nejvyšším výkonným orgánem a z tohoto titulu určuje základní strategii a politiku Sdružení. Je odpovědno členům Sdružení za administrativní řízení Sdružení a za veškerou činnost uskutečňovanou v rámci realizace poslání Sdružení.

5.2       Představenstvo má tyto pravomoci:

 • jmenuje prezidenta a viceprezidenta z řad členů představenstva;
 • ověřuje dodržení podmínek pro jmenování členů představenstva a jejich zástupců a potvrzuje jmenování;
 • jmenuje generálního sekretáře na návrh prezidenta Sdružení;
 • určuje otázky strategie, které je třeba projednat a rozhodnout;
 • kontroluje roční závěrku před jejím předložením valné hromadě;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti Sdružení;
 • schvaluje stanoviska a návrhy prezentující názory Elektroenergetické unie - EURELECTRIC, zejména písemné materiály určené k zveřejnění;
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů Sdružení;
 • rozhoduje o složení odborného aparátu, řídí a sleduje jeho práci;
 • stanoví kompetence koordinačního výboru a rozpočtového výboru;
 • stanoví charakter a pravomoci domén, oblastí činnosti, pracovních skupin, skupin ad-hoc, sítí expertů a event. samostatných expertů;
 • jmenuje předsedy a místopředsedy domén;
 • jmenuje předsedy a místopředsedy oblastí činnosti na návrh těchto oblastí, přičemž dbá o vyvážené zastoupení zemí v těchto funkcích;
 • jmenuje předsedy pracovních skupin a skupin ad-hoc a v případě potřeby i místopředsedy pracovních skupin;
 • jmenuje koordinátory sítí expertů;
 • jmenuje samostatné experty pro vybrané úkoly;
 • schvaluje celkový program výročních zasedání, konferencí, seminářů a pracovních setkání.


5.3       Pro zajištění efektivního řízení činnosti Elektroenergetické unie - EURELECTRIC může představenstvo delegovat:

 • na koordinační výbor všechny administrativní pravomoci týkající se fungování odborného aparátu;
 • na rozpočtový výbor všechny administrativní pravomoci týkající se sestavení a čerpání rozpočtu;
 • na domény a oblasti činnosti všechny administrativní pravomoci týkající se schvalování studií a odborných posudků.

Delegování pravomocí musí mít formu písemného pověření nebo musí být zapsáno v protokolu z jednání představenstva.

 

Článek 6:    Složení představenstva

6.1       Řádní členové Sdružení, kteří jmenují své reprezentanty v představenstvu, jmenují současně i jejich zástupce. Zástupce se účastní jednání pouze v případě nepřítomnosti příslušného člena představenstva, se stejnými právy.

6.2       Řádný člen/ Řádní členové země, jejíž reprezentant v představenstvu je zvolen prezidentem, může/mohou jmenovat svého dalšího reprezentanta v představenstvu. Tento reprezentant má stejná hlasovací práva příslušející jeho zemi, jaká původně měl prezident. Prezident si ponechává svůj rozhodující hlas, jak je uvedeno v článku 8 stanov.

6.3       Členové představenstva a jejich zástupci vykonávají svou funkci bezplatně.

6.4       Členové představenstva a jejich zástupci jsou jmenováni na tříleté období v den konání valné hromady, a to jednou za tři roky.

Funkční období však může být ukončeno dříve, a to v případě (i) odvolání řádným členem/ řádnými členy, kterého/které člen představenstva reprezentuje, nebo v případě (ii) odchodu člena představenstva z elektroenergetického sdružení své země, nebo v případě (iii) jeho trvalé nepřítomnosti z jakéhokoliv důvodu (změna pracoviště, úmrtí apod.) náležitým způsobem oznámeného sdružením podniků, které uvedeného člena jmenovalo. Toto oznámení musí být písemné, adresované prezidentovi, pokud možno s dostatečným časovým předstihem. K tomu, aby jmenování nástupce mohlo být potvrzeno na zasedání představenstva, je nezbytné, aby navrhovaná kandidatura byla předána sekretariátu nejpozději měsíc předem. Stejná pravidla platí pro zástupce členů představenstva.


Článek 7: Zasedání představenstva

7.1      Všeobecná ustanovení

7.1.1    Pozvánka je členům představenstva rozeslána dopisem, dálnopisem, faxem nebo elektro-nickou poštou nejméně deset dnů před zasedáním, s výjimkou naléhavých případů.

V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání zasedání a přikládá se k ní program zasedání a příslušné podkladové materiály (zprávy, roční závěrka, návrhy usnesení apod.).

Program zasedání připravuje generální sekretář po dohodě s prezidentem Elektroenergetické unie - EURELECTRIC. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o zařazení do programu dalších bodů za předpokladu, že tak učiní více než pět dní před zasedáním.

Kromě toho sekretariát rozesílá nejméně deset dní před zasedáním podkladové materiály pro zasedání, v nichž jsou uvedeny jednotlivé body programu a objasnění k nim. V těchto materiálech jsou vyznačeny podstatné části jednotlivých bodů a v případě potřeby také otázky, na které by se měla zaměřit diskuse, a rovněž usnesení, která mají být schválena představenstvem.

7.1.2    V případě nepřítomnosti člena představenstva i jeho zástupce může být příslušná země, na základě písemného zmocnění, reprezentována jiným členem představenstva, který pak za ni i hlasuje. Písemné zmocnění je možno zaslat jakýmkoliv způsobem. Zmocnění musí být předloženo nejpozději při zahájení zasedání, pro které bylo uděleno. Hlasování písemnou formou není přípustné.

7.1.3    Zasedání představenstva se může zúčastnit jeden pozorovatel vybraný představenstvem z připojených evropských členů a jeden pozorovatel vybraný představenstvem z připojených mimoevropských členů z oblasti Středozemního moře. Tito pozorovatelé nemají hlasovací právo, jak je uvedeno v článku 3 stanov.

7.1.4    Pokud výjimečně předseda domény nebo oblasti činnosti není členem představenstva, je na zasedání představenstva pozván. Na návrh prezidenta a se souhlasem představenstva může rovněž být pozván kdokoliv, jehož zkušenosti nebo spolupráce jsou považovány pro jednání představenstva za užitečné.

7.2      Zasedání o záležitostech EU

7.2.1    Diskuse a jednání o záležitostech EU se konají buď na plenárních zasedáních, nebo na užších zasedáních o záležitostech EU.

7.2.2    V případě, že prezident nepochází ze země EU, připravuje užší zasedání o záležitostech EU nebo část plenárního zasedání zabývající se záležitostmi EU viceprezident, který tomuto zasedání resp. jeho části také předsedá. Prezident má právo zúčastnit se jako pozorovatel. Členové reprezentující Norsko, Švýcarsko a kandidátské země se zasedání o záležitostech EU účastní jako pozorovatelé.

7.2.3    Užší zasedání o záležitostech EU se konají z iniciativy prezidenta nebo vicepre­zidenta, jestliže prezident nepochází ze země EU, nebo na žádost třetiny členů představenstva ze zemí EU. Plenární zasedání představenstva je informováno o průběhu a/nebo výsledcích jednání užšího zasedání o záležitostech EU.

7.3      Pravidla pro naléhavé případy

V naléhavých případech podle uvážení prezidenta mohou být podkladové materiály rozeslány členům představenstva poštou, dálnopisem, faxem nebo elektronickou poštou a schváleny písemně. V takovém případě prezident stanoví lhůtu, ve které mají být zaslány odpovědi a která obvykle není kratší než pět dnů od obdržení podkladových materiálů; pokud odpověď ve stanovené lhůtě nedojde, je to považováno za zdržení se hlasování. Vzhledem k tomu, že za schválení navrhovaného dokumentu je považováno pouze jeho bezvýhradné přijetí, jakýkoliv požadavek na jeho úpravy je při sčítání hlasů považován za jeho zamítnutí příslušnou zemí a tentýž dokument, obsahující požadované úpravy, není možno předložit k novému písemnému hlasování.

 

Článek 8: Prezident a viceprezident

8.1       Prezident a viceprezident jsou voleni z řad členů představenstva a jmenováni představenstvem na základě rozhodnutí většinou hlasů v souladu s článkem 8 stanov. Stejné pravidlo platí pro jejich odvolání.

8.2       Jestliže prezident nepochází ze země EU, je viceprezident vybrán z řad reprezentantů zemí EU a přebírá pak povinnosti prezidenta v záležitostech týkajících se EU.

8.3       Funkční období prezidenta a viceprezidenta je tříleté. Prezident nemůže být zvolen na další funkční období, viceprezident může být znovu zvolen na jedno další funkční období.

8.4       Prezident plní tyto úkoly:

 • připravuje zasedání představenstva a předsedá jim;
 • dohlíží na plnění usnesení představenstva;
 • dohlíží na celkovou koordinaci prací odborného aparátu Sdružení;
 • dohlíží na kontrolu činnosti sekretariátu (včetně přijímání a propouštění vedoucích pracovníků sekretariátu);
 • reprezentuje představenstvo navenek a udržuje vztahy s mezinárodními organizacemi, zejména s institucemi Evropské unie nejvyšší úrovně, především pokud jde o prezentaci stanovisek schválených představenstvem;
 • reprezentuje Elektroenergetickou unii - EURELECTRIC při řešení právních záležitostí;
 • deleguje na generálního sekretáře a/nebo viceprezidenta část svých pravomocí v zájmu zvýšení efektivnosti řízení.

8.5       Viceprezident zastupuje prezidenta v jeho nepřítomnosti, je odpovědný za záležitosti týkající se EU v souladu s podmínkami stanovenými článkem 7.2.2 tohoto vnitřního řádu a plní další úkoly uložené mu prezidentem.


Článek 9: Generální sekretář

9.1       Generálního sekretáře jmenuje představenstvo na návrh prezidenta. Pokud představenstvo nerozhodne jinak, jeho funkční období je tříleté a může být prodlouženo na další funkční období.

9.2       Generální sekretář zajišťuje efektivní fungování operativního aparátu Elektroenergetické unie - EURELECTRIC a koordinuje jeho činnost.

9.3       Generální sekretář je odpovědný prezidentovi Elektroenergetické unie - EURELECTRIC.

 

Článek 10: Pravomoci koordinačního výboru

10.1     Koordinační výbor nemá rozhodovací pravomoci v otázkách týkajících se politiky.

10.2     Koordinační výbor poskytuje podporu představenstvu v otázkách týkajících se koordinace a při realizaci jeho usnesení.

10.3     Při delegování pravomocí představenstvem v souladu s článkem 5.3 tohoto vnitřního řádu koordinační výbor koordinuje fungování odborného aparátu a zajišťuje realizaci usnesení představenstva. Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje řádné fungování domén a oblastí činnosti a kontroluje, zda se jejich činnosti nepřekrývají;
 • navrhuje témata nových studií;
 • organizuje konference a pracovní setkání;
 • připravuje návrhy na jmenování předsedů pracovních skupin.

10.4     Koordinační výbor je odpovědný představenstvu a předkládá mu všechny otázky, ve kterých se v koordinačním výboru nepodařilo dosáhnout dohody.

10.5     O každém zasedání koordinačního výboru pořizuje zápis generální sekretář nebo, při jeho nepřítomnosti, jiný člen koordinačního výboru; zápis je poskytován k dispozici představenstvu.

 

Článek 11: Složení koordinačního výboru

11.1     Koordinační výbor se skládá z prezidenta, viceprezidenta, předsedů domén a oblastí činnosti a z generálního sekretáře. Koordinační výbor může pozvat na své zasedání kohokoliv, jehož zkušenosti nebo spolupráce jsou považovány pro jednání výboru za užitečné. Za určitých okolností může představenstvo jmenovat další členy koordinačního výboru.

11.2     V případě, že se předseda domény nebo oblasti činnosti nemůže zasedání koordinačního výboru zúčastnit, zastupuje jej příslušný místopředseda. V případě, že se nemůže zúčastnit generální sekretář, zastupuje jej předem určený vedoucí útvaru sekretariátu.

11.3     Koordinační výbor se schází podle potřeby. Zasedání výboru předsedá prezident. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje viceprezident.


Článek 12: Rozpočtový výbor

12.1     Rozpočtový výbor připravuje návrhy rozpočtu a návrhy týkající se finančního hospodaření Elektroenergetické unie - EURELECTRIC.

12.2     Rozpočtový výbor se skládá z členů představenstva a generálního sekretáře doprovázeného vedoucím administrativního útvaru sekretariátu. Předsedu výboru jmenuje představenstvo na návrh prezidenta.

12.3     Rozpočtový výbor je odpovědný představenstvu a předkládá mu všechny otázky, ve kterých se v rozpočtovém výboru nepodařilo dosáhnout dohody.

 

Článek 13: Odborný aparát

13.1     Odborný aparát se skládá ze čtyř oblastí činnosti a tří domén.

13.2     Čtyři oblasti činnosti jsou:

 • Výroba
 • Přenos
 • Rozvod
 • Dodávky odběratelům

13.3     Tři domény jsou:

 • Energetická politika a regulace trhu
 • Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj
 • Řídicí postupy.

 

Článek 14: Oblasti činnosti

14.1     Hlavním úkolem oblastí činnosti je poskytovat fórum pro různé druhy činnosti uvedené v článku 13 tohoto vnitřního řádu a určovat přístup Sdružení k specifickým otázkám výhradně se týkajícím jednotlivých druhů činnosti.

14.2     Země jsou v oblastech činnosti zastoupeny vždy jedním představitelem, jmenovaným řádným členem/ řádnými členy příslušné země. Připojení členové ze zemí Evropy a oblasti Středozemního moře mají právo jmenovat jednoho představitele z každé země. Připojení mezinárodní členové mohou jmenovat jednoho představitele za svou zemi, jsou-li k tomu vyzváni.

14.3     Oblast činnosti řídí předseda a místopředseda, kteří jsou jmenování představenstvem na návrh příslušné oblasti činnosti, přičemž alespoň jeden z nich je představitelem země EU. Jestliže předseda oblasti činnosti není představitelem země EU, deleguje na místopředsedu svoje povinnosti a pravomoci týkající se záležitostí EU. Předseda oblasti činnosti předkládá zprávy o práci příslušné oblasti činnosti na zasedání představenstva. Funkční období předsedy a místopředsedy je tříleté a může být prodlouženo o jedno další funkční období.

14.4     Předsedové oblastí činnosti jsou členy koordinačního výboru.

14.5     Oblasti činnosti mohou využívat pracovních skupin a skupin ad-hoc tvořících součást odborného aparátu domén. Vlastní pracovní skupinu, skupinu ad-hoc nebo odbornou skupinu pro určitou činnost mohou vytvořit pouze se souhlasem představenstva, za předpokladu, že taková skupina se bude zabývat výhradně otázkami příslušné oblasti činnosti a její práce se nebude překrývat s odbornou činností domén.

14.6     V souladu s článkem 5.3 tohoto vnitřního řádu může představenstvo přenést na oblast činnosti rozhodovací pravomoci týkající se schvalování studií a odborných posudků. Pro tyto účely se členové oblasti činnosti mohou sejít na svém plenárním zasedání nebo na svém zasedání o záležitostech EU. Oblast činnosti informuje písemně představenstvo o usnesení, které hodlá přijmout. Pro hlasování v oblastech činnosti platí stejná pravidla jako pro hlasování v představenstvu. Při jednáních týkajících se záležitostí EU mohou o usnesení hlasovat pouze členové ze zemí EU.

14.7     Generální sekretář nebo jiný jím pověřený člen sekretariátu je oprávněn osobně dohlížet na práci oblastí činnosti.

 

Článek 15: Domény

15.1     Hlavním úkolem domén je určovat přístup Sdružení ke konsistentnímu a jasně vymezenému komplexu otázek a činností, a to ze strategického, politického, technického a ekonomického hlediska.

15.2     Domény zřizují odborný aparát, skládající se z pracovních skupin, skupin ad-hoc a sítě expertů, který schvaluje představenstvo.

15.3     Doménu řídí předseda jmenovaný představenstvem a místopředseda jmenovaný představenstvem se souhlasem předsedy domény a po konzultaci s předsedy pracovních skupin příslušné domény, přičemž alespoň jeden z nich je představitelem země EU. Jestliže předseda domény není představitelem členské země EU, deleguje na místopředsedu svoje povinnosti a pravomoci týkající se záležitostí EU. Funkční období předsedy a místopředsedy je tříleté a může být prodlouženo o jedno další funkční období.

15.4     Předseda domény organizuje a koordinuje činnost domény ve spolupráci s předsedy pracovních skupin a skupin ad-hoc, s koordinátory sítí expertů, sekretariátem, předsedy oblastí činnosti a event. samostatných expertů. Předseda domény předkládá zprávy o činnosti příslušné domény představenstva.

15.5     Předsedové domén jsou členy koordinačního výboru.

15.6     V souladu s článkem 5.3 tohoto vnitřního řádu může představenstvo přenést na doménu rozhodovací pravomoci týkající se schvalování studií a odborných posudků. Pracovní skupina, která se sejde na svém plenárním zasedání nebo na svém užším zasedání o záležitostech EU, projedná určitou otázku a poté písemně informuje představenstvo prostřednictvím předsedy příslušné domény. K přijetí usnesení je třeba konsensu expertů pracovní skupiny, kteří jsou představiteli řádných členů Sdružení. Pokud se konsensu nepodaří dosáhnout, je otázka předložena představenstvu. Při jednáních týkajících se záležitostí EU mohou o usnesení hlasovat pouze členové pracovní skupiny ze zemí EU.


Článek 16: Pracovní skupiny, skupiny ad-hoc a sítě expertů

16.1     Pracovní skupiny, skupiny ad-hoc a sítě expertů jsou vytvářeny představenstvem k plnění odborných úkolů.

16.2     Úkolem pracovních skupin je vypracovávat studie, stanoviska nebo návrhy k zadaným otázkám a předkládat je představenstvu nebo oblasti činnosti prostřednictvím předsedy příslušné domény. V souladu s ustanoveními bodů 5.3 a 15 tohoto vnitřního řádu mohou být na pracovní skupiny delegovány určité rozhodovací pravomoci. Jejich činnost je pravidelně kontrolována.

16.3     Úkolem skupin ad-hoc je prostudovat určitou otázku a vypracovat zprávu pro představenstvo. Skupiny ad-hoc jsou vytvářeny na přechodnou, přesně stanovenou dobu pro řešení určitého úkolu. Skládají se z menšího počtu expertů, obvykle tří až pěti.

16.4     Síť expertů tvoří skupina expertů v určité doméně. Experti provádějí svoji práci formou písemných kontaktů, které zprostředkovává sekretariát, a scházejí se jen příležitostně k projednání řešených otázek. Jejich setkání (která mají obvykle formu seminářů nebo pracovních setkání) by se neměla konat častěji než jednou za rok.

16.5     Členy pracovních skupin, skupin ad-hoc a sítí expertů jsou přední odborníci, z každé země maximálně jeden; jmenují je příslušní řádní nebo připojení členové.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou pracovní skupiny nebo skupiny ad-hoc odpovědné některé oblasti činnosti; jejich členy mohou být pouze ti experti, kteří mohou být členy příslušné oblasti činnosti. V zájmu efektivnosti může představenstvo omezit počet expertů, a to obvykle max. na 15. Avšak v případě delegování rozhodovacích pravomocí představenstvem mají všichni řádní členové Sdružení právo jmenovat svého představitele.

16.6     Předsedy pracovních skupin a skupin ad-hoc, a rovněž koordinátory sítí expertů jmenuje představenstvo. Jestliže předseda pracovní skupiny nebo skupiny ad-hoc není představitelem země EU, musí být jmenován i místopředseda, který převezme všechny delegované pravomoci týkající se záležitostí EU. Funkční období je tříleté a může být prodlouženo o jedno další funkční období.

16.7     Zasedání pracovních skupin a skupin ad-hoc svolává příslušný předseda, a to tak často, jak to vyžaduje splnění jejich úkolů ve stanoveném termínu. Zprávy vypracované pracovními skupinami, skupinami ad-hoc a sítěmi expertů jsou předávány pro informaci představenstvu prostřednictvím předsedy domény, buď v plném znění, nebo ve zkrácené formě.

16.8     V případě, že člen pracovní skupiny, skupiny ad-hoc nebo sítě expertů neplní řádně své závazky, předseda dané domény nebo oblasti činnosti o tom, se souhlasem generálního sekretáře, informuje příslušného člena Sdružení.

16.9     Pracovní skupiny, skupiny ad-hoc a sítě expertů jsou vytvářeny jen na omezenou dobu.


Článek 17: Samostatní experti

17.1     Pro plnění stanovených úkolů nebo pro zpracování studií, které jdou napříč obory činnosti jednotlivých domén nebo oblastí, může představenstvo jmenovat samostatného experta, odpovědného přímo představenstvu. Na samostatného experta mohou být delegovány jakékoliv pravomoci potřebné ke splnění jeho úkolu.

17.2     Samostatný expert může podle potřeby spolupracovat s předsedy domén, oblastí činnosti, pracovních skupin, skupin ad-hoc a s koordinátory sítí expertů.

 

Článek 18: Úkoly a organizace sekretariátu

18.1     Sekretariát plní organizační, konzultační a reprezentační úkoly, zejména:

 • shromažďuje informace, které mají důležitý význam pro odvětví elektroenergetiky;
 • průběžně informuje členy o práci Elektroenergetické unie - EURELECTRIC, o iniciativách probíhajících v mezinárodních organizacích, především v institucích Evropské unie, a o postupu prací v těchto organizacích;
 • připravuje a organizuje valné hromady, zasedání představenstva a koordinačního výboru;
 • připravuje, organizuje a podílí se na zasedáních pracovních skupin, skupin ad-hoc a oblastí činnosti, koncipuje dokumenty a návrhy, rozesílá protokoly zasedání, publikuje zprávy a jiné dokumenty;
 • navrhuje stanoviska nebo postupy, které mohou přispět k plnění cílů Elektroenergetické unie - EURELECTRIC, nebo o nich informuje prezidenta, představenstvo, event. odborný aparát;
 • poskytuje podporu aktivitám Elektroenergetické unie - EURELECTRIC zaměřeným na mezinárodní organizace, zejména na instituce Evropské unie, v souladu s přijatou strategií a schválenými stanovisky a politikou;
 • buduje síť vztahů s tvůrci politiky mezinárodních organizací, zejména institucí Evropské unie;
 • udržuje kontakty s vnějším prostředím (s představiteli mezinárodních organizací, zejména institucí Evropské unie, s tiskem ap.);
 • organizuje výroční zasedání, konference, pracovní setkání ap.;
 • je odpovědný za administrativu a řízení administrativního personálu;
 • připravuje návrh rozpočtu a sleduje čerpání rozpočtu;
 • plní všechny další úkoly uložené mu představenstvem v souladu s článkem 6 stanov.


18.2     Při plnění svých reprezentačních úkolů se sekretariát řídí těmito pravidly:

 • pokud není výslovně stanoveno jinak, reprezentační roli plní reprezentanti členů Sdružení zastávající funkci prezidenta nebo předsedy domény, oblasti činnosti nebo skupiny ad-hoc;
 • pokud jde o běžnou reprezentaci, je vhodné, aby tuto roli plnili příslušní představitelé členů Sdružení v odborném aparátu;
 • v případech, kdy je reprezentace považována za nezbytnou a představitel člena Sdružení nemůže tuto roli v daném termínu splnit, plní tuto roli sekretariát a poté podrobně informuje příslušný orgán odborného aparátu.

18.3     Sekretariát je řízen generálním sekretářem, který je odpovědný prezidentovi Elektroenergetické unie - EURELECTRIC.

 

Článek 19: Výroční zasedání

19.1     Elektroenergetická unie - EURELECTRIC pořádá výroční zasedání s cílem vytvořit fórum pro manažery odvětví elektroenergetiky a vedoucí pracovníky odborného aparátu Sdružení.

19.2     V rámci výročního zasedání se koná plenární zasedání představenstva, aby zhodnotilo činnost Elektroenergetické unie - EURELECTRIC za uplynulé období a projednalo otázky související s touto činností.

19.3     Program výročního zasedání připravuje představenstvo.

19.4     Výši účastnického poplatku stanoví sekretariát tak, aby tyto poplatky pokryly tu část nákladů na uspořádání výročního zasedání, kterou hradí Elektroenergetické unie - EURELECTRIC.

 

Článek 20: Konference, semináře a pracovní setkání

20.1     Se souhlasem představenstva nebo z pověření koordinačního výboru může Elektroenergetická unie - EURELECTRIC pořádat konference, semináře a pracovní setkání k určitým speciálním otázkám.

20.2     Výši účastnického poplatku stanoví sekretariát tak, aby tyto poplatky pokryly náklady vynaložené Elektroenergetickou unií - EURELECTRIC, pokud představenstvo nerozhodne, že z reprezentačních důvodů bude tato část celkových nákladů na zasedání hrazena z rozpočtu.


Článek 21: Členské příspěvky

21.1    Řádní a připojení členové

Roční členské příspěvky na rok (n) jsou stanoveny na základě předběžného rozpočtu na rok (n), schváleného představenstvem na jejím posledním zasedání v roce (n-1).

Před výpočtem příspěvků řádných a připojených členů jsou z předběžného rozpočtu odečteny členské příspěvky přidružených členů z odvětví elektroenergetiky a přidružených členů z jiných odvětví (viz články 21.2 a 21.3).

Výpočet ročních členských příspěvků se provádí podle těchto kritérií:

 • 50 % ročního rozpočtu je rozděleno na základě celkového množství elektrické energie dodané do sítě1) v roce (n-2).

Se zvyšujícím se množstvím elektrické energie klesá hodnota použitého koeficientu:

Množství dodané elektrické energie

Koeficient

do 5 TWh

1

od 5 do 15 TWh

0,8

nad 15 TWh

0,4

Minimální výše členského příspěvku vychází z množství dodané elektrické energie rovnajícího se 7 TWh.

 

1)    Podle definice uvedené v Terminologii používané v elektroenergetické statistice UNIPEDE, 4. vydání, červen 1991 (odstavec 3.5.8).

 


 • 50 % ročního rozpočtu je rozděleno podle následující tabulky.

 

Země

Počet hlasů

    %

AT

Rakousko

    4

    2,88

BE

Belgie

    5

    3,60

DE

Německo

  10

    7,19

DK

Dánsko

   3

    2,16

ES

Španělsko

    8

    5,76

FI

Finsko

    3

    2,16

FR

Francie

  10

    7,19

GB

Velká Británie

  10

    7,19

GR

Řecko

    5

    3,60

IE

Irsko

    3

    2,16

IT

Itálie

  10

    7,19

LU

Lucembursko

    2

    1,44

NL

Nizozemsko

    5

    3,60

PT

Portugalsko

    5

    3,60

SE

Švédsko

    4

    2,88

 

Země

Odhadovaný počet hlasů

    %

BG

Bulharsko

    4

    2,88

CH

Švýcarsko

    4

    2,88

CY

Kypr

    2

    1,44

CZ

Česká republika

    5

    3,60

EE

Estonsko

    3

    2,16

HU

Maďarsko

    5

    3,60

LT

Litva

    3

    2,16

LV

Lotyšsko

    3

    2,16

NO

Norsko

    3

    2,16

PL

Polsko

    8

    5,76

RO

Rumunsko

    6

    4,32

SK

Slovensko

    3

    2,16

 SL

Slovinsko

    3

    2,16

 

 

139

100,00

V tabulce je uveden počet hlasů zemí EU zastoupených v Radě EU a odhadovaný počet hlasů Norska, Švýcarska a kandidátských zemí po rozšíření Rady EU.


Výše členských příspěvků je dále upravena vynásobením příslušným koeficientem:

1.    Členský koeficient

 1. Řádní členové:
 2. Členské země EU                    : 1
                                                 (používá se pro množství TWh a počet hlasů)
 3. Norsko, Švýcarsko                 : 0,8
                                                 (používá se pro množství TWh a počet hlasů)
 4. Kandidátské země                   : 0,6
                                                 (používá se pro množství TWh a počet hlasů)
 5. Ostatní řádní členové               : 0,4
                                                 (používá se pro množství TWh)
 6. Připojení členové:
 7. Připojení evropští
  členové                                    : 0,2 (používá se pro množství TWh)
 8. Připojení členové
  ze Středomoří                          : 0,2 (používá se pro množství TWh)
 9. Připojení mezinárodní
  členové                                    : 0,175 (používá se pro množství TWh)

2.    Distanční koeficient (pouze pro připojené členy)

Pro vzdálené země může být podle rozhodnutí představenstva použit distanční koeficient 0,5.

3.    Účastnický koeficient (pouze pro připojené členy)

Tento koeficient závisí na aktivní účasti v doménách nebo oblastech činnosti.

Aktivní účast                                                         Koeficient
v doménách nebo oblastech činnosti

0 ........................................................................  0,5

1 ........................................................................  0,5

2 ........................................................................  0,75

3 a více ..............................................................  1

Aktivní účastí v doméně se rozumí jmenování jednoho nebo několika členů do dané domény nebo některé její složky.

Aktivní účastí v oblasti činnosti se rozumí jmenování jednoho nebo několika členů do dané oblasti činnosti nebo některé její složky, nebo jmenování jednoho pozorovatele do dané oblasti činnosti.

Výše členského příspěvku řádných členů a připojených členů nemůže být v žádném případě nižší než 1,2násobek členského příspěvku přidružených členů z odvětví elektroenergetiky (viz článek 21.2).

Nejvyšší členský příspěvek nemůže být v žádném případě vyšší než 1,2násobek druhého nejvyššího příspěvku (tj. nejblíže nižšího příspěvku).


21.2    Přidružení členové z odvětví elektroenergetiky

Výše členského příspěvku členů z odvětví elektroenergetiky se rovná 0,035 % předběžného rozpočtu na rok (n), nejméně však 1500 euro.

21.3    Přidružení členové z jiných odvětví

Výše členského příspěvku členů z jiných odvětví se stanoví na základě celosvětového obratu daného podniku v roce (n-2):

Celosvětový obrat                                            Členský příspěvek

<10 mil. euro .................................................  2500 euro

>10 mil. a <1000 mil. euro .............................  5000 euro

>1000 mil. euro .............................................  7500 euro

21.4     Penále za prodlení: Členské příspěvky jsou splatné nejpozději 31. ledna běžného roku. Penále za prodlení se účtuje, s +2 % úrokovou sazbou stanovenou belgickým zákonem, pro rata temporis za každý celý měsíc prodlení.

21.5     Noví členové platí roční členský příspěvek pro rata temporis od data vzniku členství. Odstupující člen platí členský příspěvek za celý rok.

 

Článek 22:  Finanční hospodaření

22.1     Zpráva o činnosti za rok (n), včetně hospodářského výsledku a účetní rozvahy, je předkládána zasedání představenstva v roce (n+1) a poté valné hromadě.

22.2     Účetní závěrka a rozvaha Elektroenergetické unie - EURELECTRIC musí být ověřeny externím auditorem jmenovaným valnou hromadou. Představenstvo může rovněž jmenovat interní auditory.

22.3     Kladné i záporné výsledky se převádějí do následujícího účetního roku.

 

Článek 23:  Rozesílání písemných materiálů a publikace

23.1    Rozesílání písemných materiálů

Veškeré písemné materiály vyjadřující oficiální stanovisko Elektroenergetické unie - EURELECTRIC k důležitým otázkám a určené k externímu využití musí být předem schváleny představenstvem, pokud představenstvo nedeleguje tuto pravomoc na jiný orgán Sdružení.

Předáváním informací týkajících se důležitých stanovisek a usnesení Elektroenergetické unie - EURELECTRIC se zabývá sekretariát, s využitím všech vhodných způsobů komunikace.

23.2    Publikace

Elektroenergetická unie - EURELECTRIC vydává informační publikaci pod názvem „Watt’s New“, která může být využita k externímu předávání informací a je rozesílána všem členům. Členové mají zajistit rozšiřování těchto publikací mezi odbornou veřejností své země.

Kromě toho sekretariát sestavuje a pravidelně vydává katalog všech publikací Elektroenergetické unie - EURELECTRIC.

 

Článek 24:  Pracovní jazyk

24.1     Pracovním jazykem Elektroenergetické unie - EURELECTRIC je angličtina.

24.2     Členové Elektroenergetické unie - EURELECTRIC mají právo požadovat používání svého národního jazyka za předpokladu, že budou hradit náklady spojené s tlumočením a překladem.

 

Článek 25:  Platnost a změny vnitřního řádu

Tento vnitřní řád vstupuje v platnost dnem jeho schválení. Může být změněn kdykoliv na základě rozhodnutí představenstva.

 

Článek 26:  Přechodná ustanovení

26.1     V souladu s článkem 3 stanov jsou řádnými členy Elektroenergetické unie - EURELECTRIC elektroenergetická sdružení zemí. V případě, že některý řádný člen bývalého UNIPEDE nebo dřívějšího EURELECTRIC, nebo jeho subjekty, které se rozdělily na několik právních subjektů, ke dni vstupu stanov v platnost nesplňují uvedenou podmínku, mají právo zůstat řádnými členy až do výročního zasedání v roce 2003. Ve výjimečných případech si představenstvo může vyhradit právo rozhodnout o tom, zda určitému členu Sdružení má být ponechán statut řádného člena, v zájmu zajištění co nejlepší reprezentace odvětví elektroenergetiky příslušné země.

V případě, že některá země byla v UNIPEDE nebo v EURELECTRIC reprezentována několika řádnými členy, každý tento řádný člen, bez ohledu na článek 7 stanov, má na období do výročního zasedání v roce 2003 právo jmenovat jednoho reprezentanta a jednoho jeho zástupce do představenstva. Členové představenstva reprezentující stejnou zemi mají a uplatňují společně počet hlasů stanovený pro jejich zemi na základě výše členského příspěvku do rozpočtu Sdružení.

26.2     V zájmu zajištění postupné realizace ustanovení článku 24 tohoto vnitřního řádu, kterým se zavádí používání angličtiny jako jediného pracovního jazyka, platí pro náklady na tlumočení do francouzštiny a němčiny přechodný režim, vztahující se na valné hromady, zasedání představenstva a koordinačního výboru, a rovněž na významné akce pořádané Elektroenergetickou unií - EURELECTRIC, kterých se účastní i externí účastníci. Tyto náklady hradí Elektroenergetická unie - EURELECTRIC ve výši 100 % v období do výročního zasedání v r. 2001 včetně, 66 % v období do výročního zasedání v r. 2002 včetně a 33 % v období do výročního zasedání v r. 2003 včetně.

26.3     V zájmu zajištění postupné realizace ustanovení článku 21 tohoto vnitřního řádu se bude při stanovení členských příspěvků na rok 2000 vycházet z 50% rozdílu mezi dřívějšími členskými příspěvky UNIPEDE a EURELECTRIC, přičemž však bude brán v úvahu účastnický koeficient pro rok 2000 a členský příspěvek Elektroenergetické unie - EURELECTRIC. V roce 2001 bude platit způsob výpočtu uvedený v článku 21 bez jakýchkoliv úprav.

26.4     V zájmu jmenování členů představenstva a odborného aparátu Elektroenergetické unie - EURELECTRIC v průběhu výročního zasedání, které se koná jednou za tři roky, bude první funkční období kratší než je stanoveno stanovami a vnitřním řádem. První funkční období skončí v den konání valné hromady v r. 2002. Toto ustanovení se týká členů představenstva, prezidenta, viceprezidenta (s přihlédnutím k ustanovení článku 26.5), předsedů a místopředsedů oblastí činnosti a domén, předsedů pracovních skupin a skupin ad-hoc, a koordinátorů sítí expertů.

26.5     V zájmu usnadnění převedení odborného aparátu a činností UNIPEDE a EURELECTRIC do Elektroenergetické unie - EURELECTRIC se zavádí přechodné období do konce června 2000.

Nehledě na ustanovení článku 8 tohoto vnitřního řádu, může být viceprezident jmenován jen na uvedené přechodné období, je-li k datu založení Elektroenergetického sdružení - EURELECTRIC prezidentem UNIPEDE nebo prezidentem EURELECTRIC.

V tomto přechodném období má viceprezident povinnost dohlížet na uskutečňování převedení členů, odborného aparátu a činností UNIPEDE a EURELECTRIC do Elektroenergetické unie - EURELECTRIC a rovněž rozesílat současným členům UNIPEDE a EURELECTRIC a dalším subjektům veškeré informace týkající se těchto záležitostí.

V uvedeném případě řádný člen z téže země jako viceprezident má právo jmenovat druhého reprezentanta v představenstvu, v souladu s ustanovením článku 7 stanov; tomuto reprezentantovi pak přísluší veškerá hlasovací práva jeho země, stanovená článkem 8 stanov.[1] International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy - Mezinárodní unie výrobců a distributorů elektrické energie

[2] European Grouping of Electricity Undertakings - Evropské sdružení elektroenergetických podniků

 

Novinky z EU

Návrh budoucího víceletého rozpočtu EU

Představitelé Evropské komise Günther Oettinger (komisař pro rozpočet) a Jean-Claude Juncker (předseda Evropské komise) 2. května 2018 představili v Evropském parlamentu návrh dlouhodobého evropského rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Jedním z hlavních oříšků bylo, jak se vyrovnat s odchodem Velké Británie, která přispívá do společného rozpočtu EU 13 mld EUR ročně. Jak by tedy podle Komise měl rozpočet vypadat?

Udržitelné finance a energetika

Evropská komise v květnu roku 2018 přišla s návrhem na balík legislativních opatření s nálepkou “udržitelné finance“, který si kladl za cíl posílit orientaci kapitálových toků směrem k udržitelným investicím, řídit finanční rizika vyplývající ze změny klimatu, zhoršování životního prostředí a sociálních aspektů.

Tři části zimního balíčku uzavřeny

Rok a půl trval vyjednávací maratón o finální podobě tzv. zimního balíčku v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a správy (governance). V brzkých ranních hodinách 14. června 2018 uzavřeli vyjednavači negociace nad Směrnicí o obnovitelných zdrojích a 19. června dotáhli úspěšně i dohodu nad Směrnicí o energetické účinnosti. O pár hodin později, 20. června opět nad ránem už bylo jasné, že v rámci posledního trialogu vedeném končícím bulharským předsednictvím se Evropská komise, Evropský parlament a zástupci Rady dohodnou i nad hlavními parametry Nařízení o správě energetické unie a tento trojboj tak bude po mnoha měsících kompletní.