Sdružení  EURELECTRIC zastupuje společné zájmy evropské elektroenergetiky, sídlí v Bruselu a v současnosti má přes 30 členů. Jeho nejdůležitější činností je sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím.

V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě. V dnešní době je většina energetické legislativy přijímána v Bruselu a následně je pouze přejímána do národních legislativ jednotlivých členských států. Je proto potřeba si uvědomit, že bez monitoringu bruselského legislativního procesu a aktivního vystupování na nadnárodní úrovni není možné efektivně hájit zájmy evropské elektroenergetiky.

Hlavními cíly EURELECTRIC je dosáhnout dodávek uhlíkově neutrální elektřiny v Evropě do roku 2050, zajištění nákladově-optimální a spolehlivé dodávky elektřiny skrze integrovaný trh a rozvoj energetické účinnosti jako nástroje k tlumení klimatických změn.

EURELECTRIC spolupracuje kromě institucí EU s dalšími mezinárodními organizacemi ACER, ENTSO-E, WTO, WEC při respektování jejich vlastního poslání a působnosti. 

Jak EURELECTRIC prakticky funguje? Představenstvo EURELECTRICu stanovuje jakými tématy se bude sdružení zabývat a určuje hlavní strategie a cíle. Každý člen má v představenstvu svého zástupce. Prezident je volen představenstvem na dva roky a od června 2013 je jím Johannes Teyssen, generální ředitel E.Onu. V Bruselu zajišťuje fungování sdružení 30-ti členný sekretariát. V současné době se členové schází ve 30ti pracovních skupinách sdružených v pěti výborech - „Výbor pro energetickou politiku a výrobu“, „Výbor pro trh“, „Výbor pro distribuci“, „Výbor pro životní prostředí a trvalý rozvoj“ a „ Výbor pro maloobchod“. 

Proč je pro evropskou elektroenergetiku vlastně tak důležité mít v Bruselu takovéto zastoupení? Vliv jednotlivých států je na bruselské úrovni značně limitován, a proto je nutno tvořit koalice se společným zájmem – a k tomu právě slouží EURELECTRIC. Když toto sdružení vystupuje jménem celé evropské elektroenergetiky a prezentuje její názory vůči evropským institucím, jedná se o silný hlas, který je v Bruselu respektován a je k tomuto názoru přihlíženo.

Novinky z EU

Čistá mobilita v EU

Trend dekarbonizace začíná na půdě Evropské unie ovládat i mobilitu a tak bude muset doprava v budoucnu zvýšit svůj příspěvek ke snižování emisí, jak se to již několik let děje v odvětví energetiky. Důkazem toho je další vlna legislativních návrhů z pera Evropské komise, která navazuje na soubor opatření z května 2017, s cílem ekologizovat nejen osobní, ale následně i nákladní dopravu a přispět tím k naplňování klimatických cílů Pařížské dohody.

Pozice EURELECTRIC k “zimnímu balíčku“

Zimní balíček legislativních návrhů představila Evropská komise na konci listopadu minulého roku a následných několik měsíců se všechny energeticky zainteresované skupiny snažily tento historicky největší balík budoucí legislativy prostudovat a vytvořit si svůj názor a následně zpracovat pozice, které se v příštích měsících a pravděpodobně i letech budou snažit prosazovat na bruselském „hřišti“.