Poslední listopadový den roku 2016 vydala Evropská komise dlouho očekávaný zimní balíček legislativních opatření, neboli tzv. Clean Energy Package  - balíček pro čistou energii. V rámci prvních reakcí konstatoval EURELECTRIC, že tento balíček podporuje integraci trhu a nákladově efektivní obnovitelné zdroje energie, ale chybí konzistence v rámci designu trhu a dostatečné posílení postavení spotřebitelů. Započalo tak dlouhé období detailních analýz jednotlivých návrhů téměř ve všech pracovních skupinách EURELECTRIC a je jasné, že rok 2017 bude pracovně zcela diktován těmito novými legislativními návrhy. Byl vytvořen přehled všech částí 8 návrhů, které balíček tvoří, a rozdělen do kompetencí jednotlivých skupin tak, aby v prvních měsících roku 2017 připravil EURELECTRIC detailní pozice ke všem oblastem, které členské subjekty EURELECTRIC v rámci balíčku zajímají. Finální pozice by EURELECTRIC měl mít připraven v březnu 2017 a následně začne intenzivní prezentace těchto pozic energetického sektoru vůči všem složkám evropské energetické politické scény.

Na co je tedy balíček hlavně zaměřen? Snaží se o lepší zapojení spotřebitelů do procesu přeměny energetického systému, o změny fungování energetického maloobchodního a velkoobchodního trhu, o lepší správu EU a zapojení obnovitelných zdrojů energie a podporu zvyšování energetické účinnosti a úspor.

EURELECTRIC podporuje úsilí Komise definovat principy pro kapacitní mechanismy, které by měly být tržní, technologicky neutrální a otevřené přeshraniční účasti.

EURELECTRIC podporuje také návrh Komise, aby všichni účastníci trhu byli odpovědní za své odchylky, jakož i odstranění prioritního zapojování jakékoliv technologie. Přínosné by také měly být společné zásady pro podpůrné programy, které budou motivovat členské státy k dalšímu rozvoji OZE přes hranice.

Tento balíček má k dispozici klíčové legislativní návrhy na zlepšení aktivní účasti spotřebitelů především tím, že má ukončit regulované ceny, zavede transparentní nástroje pro srovnání cen a snadný přechod od jednoho dodavatele elektřiny k jinému. EURELECTRIC nicméně lituje, že v tato oblast není ještě více dotažená, například v oblasti dynamického nastavování cen

EURELECTRIC vítá přiznání nové role provozovatelům distribučních sítí v rámci energetické transformace a nutnost modernizace systémů odměňování, aby motivovala inovace a podporovala aktivnější správu sítí.  

Co se týče návrhů v oblasti energetické účinnosti vyžaduje EURELECTRIC komplexní posouzení dopadů, které navrhovaný zvýšený cíl v oblasti energetické účinnosti bude mít na systém EU ETS. V této souvislosti připomíná EURELECTRIC své preference na ambiciózní ale nákladově efektivní indikativní cíl pro rok 2030, jehož dosažení bude do značné míry záviset na zachování dostatečné flexibility pro členské státy, aby mohly řešit své individuální problémy v oblasti energetické účinnosti.